Steun ons / ANBI

Vrijwillige bijdragen, Giften en Anbi Status

Vaste vrijwillige bijdragen en giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL76RABO3631430949 t.n.v. EBG Valkenswaard. Voor de belastingdienst is voorwaarde voor giftenaftrek dat een gift wordt gedaan aan een instelling die deze zgn. ANBI-beschikking heeft. EBG Valkenswaard valt onder de landelijke alliantie van ABC gemeenten. Deze hebben een ANBI groepsbeschikking ontvangen voor het landelijk kerkgenootschap en alle daartoe behorende onderdelen. Alle aangesloten ABC gemeenten staan vermeld op www.abcgemeenten.nl. De ANBI-groepsbeschikking voor de ABC gemeenten kunt u vinden in het ANBI-zoekregister van de belastingsdienst, wanneer u het woord groepsbeschikking intypt. Voor meer informatie kunt u zich ook wenden tot de penningmeester van de gemeente.

A. Algemene gegevens

Statutaire Naam: Stichting Financieel Beheer Evangelische Baptisten Gemeente Valkenswaard
Verkorte Naam: EBG Valkenswaard
RSIN Nummer: 8191146249
KvK nummer: 17221752
Websiteadres: www.ebgvalkenswaard.nl
Postadres: Swaenstraat 12, 5553 EJ Valkenswaard
Telefoon: 040 204 27 49

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit een penningmeester, voorzitter en een secretaresse.

C. Doelstelling en visie

Visie/missie EBG Valkenswaard Wij willen ons laten leiden door de Heilige Geest en ons laten onderrichten alle Bijbelse waarheid, om de liefde van God de Vader door Zijn Zoon Jezus Christus te ontdekken, erkennen, beleven en door te geven, levende in de verwachting van Jezus wederkomst. De Heer vraagt van ons een geheiligd leven, waarin meer en meer zichtbaar wordt dat wij de oude mens afleggen en wandelen in het nieuwe leven. Gods Woord uit Efeziërs 4:12-13 ligt hieraan ten grondslag: Om de heiligen toe te rusten voor het werk in Zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

Hieruit vloeit voort Lange termijn doel: Onderricht naar Bijbelse waarheid als toerusting voor de opbouw van het lichaam van Christus, om een beeld te zijn van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus voor allen. (Blijvend)

D. Beleidsplan

E. Beloningsbeleid

De bestuurders worden niet bezoldigd.

Onze voorganger is een ZZP en stuurt zijn facturen naar de stichting die door de stichting worden uitbetaald.

F. Verslag activiteiten

G. Voorgenomen begrotingen

Begroting 2019
begroot begroot begroot
2017 2018 2019
Inkomsten
Speciale giften 150,00 1500,00 1500,00
Rente 70,00 50,00 10,00
Collecte adoptiekind 360,00 360,00 360,00
Vaste bijdrage 21250,00 20500,00 19000,00
Collectes 4500,00 4900,00 6000,00
Bijdrage gemeente dag 220,00 200,00 180,00
Bijdrage praiseavond 0,00 0,00 0,00
Totaal inkomsten 26550,00 27510,00 27050,00
Uitgaven
Vaste lasten 
Huur gebouw 100,00 100,00 100,00
Sprekersvergoeding 2100,00 1000,00 1600,00
Huishoudelijke onkosten 350,00 400,00 100,00
Honorarium kerkelijk werker 15900,00 16800,00 17400,00
Onkosten vergoeding Kerkelijk werker 200,00 300,00 350,00
Lidmaatschap ABC 500,00 950,00 550,00
Onkostenvergoeding bestuur 100,00 100,00 100,00
Totaal Vaste lasten  19250,00 19650,00 20200,00
Plaatselijke activiteiten 
Kindergroep <12 450,00 300,00 300,00
Tienergroep >12 500,00 300,00 300,00
Attenties 100,00 100,00 150,00
Evangelisatie 250,00 200,00 200,00
Gemeentekringen 200,00 100,00 100,00
Gemeentedag 1000,00 850,00 500,00
Alpha cursus 0,00 0,00 0,00
Totaal Plaatselijke activiteiten  2500,00 1850,00 1550,00
Donaties
Woord en Daad adoptiekind 360,00 360,00 360,00
Zending 2700,00 2700,00 2700,00
Zendings Gift 0,00 200,00 200,00
Diakonie 150,00 150,00 150,00
Giften 350,00 350,00 350,00
Totaal Donaties 3560,00 3760,00 3760,00
Diversen 
Audio presentatie apparatuur/muziek 300,00 300,00 300,00
Kantoorkosten 150,00 150,00
Cursus en toerusting intern 0,00 0,00 0,00
Assurantiën 650,00 650,00 650,00
Diverse/onvoorzien/PR 140,00 150,00 75,00
Totaal diversen 1240,00 1250,00 1025,00
Totaal uitgaven 26550,00 26510,00 26535,00
0,00 1000,00 515,00

H. Verkorte staat baten & lasten

Financieel Overzicht v.d.
Evangelische  Baptisten Gemeente Valkenswaard 2018
Saldo per 01-01-2018 Spaarrekening RABO 16.896,88
Lopende rekening RABO 241,69
Kleine kas 0,00
17.138,57
Ontvangsten Speciale giften 1989,40
Rente 17,25
Collecte adoptiekind 306,25
Vaste bijdrage 18855,00
Collectes 6620,70
Bijdrage gemeente dag 180,00
27.968,60
27.968,60
totaal
Uitgaven Huur gebouw 60,00
Sprekersvergoeding 1433,60
Huishoudelijke onkosten 62,80
Honorarium kerkelijk werker 16800,00
Onkosten vergoeding Kerkelijk werker 306,67
Lidmaatschap ABC 1019,00
Kindergroep <12 588,95
Tienergroep >12 0,00
Attenties 152,68
Evangelisatie 0,00
Gemeentedag 440,35
Woord en Daad adoptiekind 360,00
Zending 2700,00
Zendings Gift 200,00
Diakonie 30,00
Giften 310,00
Audio presentatie apparatuur/muziek 664,20
Kantoorkosten 136,91
Cursus en toerusting intern 0,00
Assurantiën 651,57
Diverse/onvoorzien/PR 72,60
25.989,33
25.989,33
Totaal
Spaarrekening RABO 18.740,13
Lopende rekening RABO 377,71
Kleine kas 0,00
19.117,84
Saldo per 31-12-2018 saldo Toename 1.979,27