Steun ons

Vrijwillige bijdragen, Giften en Anbi Status

Vaste vrijwillige bijdragen en giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL76RABO3631430949 t.n.v. EBG Valkenswaard. Voor de belastingdienst is voorwaarde voor giftenaftrek dat een gift wordt gedaan aan een instelling die deze zgn. ANBI-beschikking heeft. EBG Valkenswaard valt onder de landelijke alliantie van ABC gemeenten. Deze hebben een ANBI groepsbeschikking ontvangen voor het landelijk kerkgenootschap en alle daartoe behorende onderdelen. Alle aangesloten ABC gemeenten staan vermeld op www.abcgemeenten.nl. De ANBI-groepsbeschikking voor de ABC gemeenten kunt u vinden in het ANBI-zoekregister van de belastingsdienst, wanneer u het woord groepsbeschikking intypt. Voor meer informatie kunt u zich ook wenden tot de penningmeester van de gemeente.

A. Algemene Gegevens

Statutaire Naam: Stichting Financieel Beheer Evangelische Baptisten Gemeente Valkenswaard
Verkorte Naam: EBG Valkenswaard
RSIN Nummer: 8191146249
KvK nummer: 17221752
Websiteadres: http://www.ebgvalkenswaard.nl
Postadres: Swaenstraat 12, 5553 EJ Valkenswaard
Telefoon: 040 204 27 49
E-mail:

B. Samenstelling Bestuur

Het bestuur bestaat uit een penningmeester/ voorzitter en een secretaris.

C. Doelstelling en Visie

Visie/missie EBG Valkenswaard Wij willen ons laten leiden door de Heilige Geest en ons laten onderrichten alle Bijbelse waarheid, om de liefde van God de Vader door Zijn Zoon Jezus Christus te ontdekken, erkennen, beleven en door te geven, levende in de verwachting van Jezus wederkomst. De Heer vraagt van ons een geheiligd leven, waarin meer en meer zichtbaar wordt dat wij de oude mens afleggen en wandelen in het nieuwe leven. Gods Woord uit Efeziƫrs 4:12-13 ligt hieraan ten grondslag: Om de heiligen toe te rusten voor het werk in Zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

Hieruit vloeit voort Lange termijn doel: Onderricht naar Bijbelse waarheid als toerusting voor de opbouw van het lichaam van Christus, om een beeld te zijn van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus voor allen. (Blijvend)

D. Beleidsplan

E. Beloningsbeleid

De bestuurders worden niet bezoldigd.

Onze voorganger is een ZZP en stuurt zijn facturen naar de stichting die door de stichting worden uitbetaald.

F. Verslag Activiteiten

G. Voorgenomen Begrotingen

H. Verkorte Staat van Baten en Lasten met Toelichting