Steun ons / ANBI

Vrijwillige bijdragen, Giften en ANBI status

Vaste vrijwillige bijdragen en giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL76RABO3631430949 t.n.v. EBG Valkenswaard. Voor de belastingdienst is voorwaarde voor giftenaftrek dat een gift wordt gedaan aan een instelling die deze zgn. ANBI-beschikking heeft. EBG Valkenswaard valt onder de landelijke alliantie van ABC gemeenten. Deze hebben een ANBI groepsbeschikking ontvangen voor het landelijk kerkgenootschap en alle daartoe behorende onderdelen. Alle aangesloten ABC gemeenten staan vermeld op www.abcgemeenten.nl. De ANBI-groepsbeschikking voor de ABC gemeenten kunt u vinden in het ANBI-zoekregister van de belastingsdienst, wanneer u het woord groepsbeschikking intypt. Voor meer informatie kunt u zich ook wenden tot de penningmeester van de gemeente.

A. Algemene gegevens

Statutaire Naam: Evangelische Baptisten Gemeente Valkenswaard
Verkorte Naam: EBG Valkenswaard
RSIN Nummer: 8191146249
KvK nummer: 17221752
Websiteadres: www.ebgvalkenswaard.nl
Postadres: Kempischebaan 168, 5552KE Valkenswaard
Telefoon: -

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit drie oudsten, bijgestaan door een penningmeester, secretaresse en andere taakgroepleiders.

C. Doelstelling en visie

Visie/missie EBG Valkenswaard Wij willen ons laten leiden door de Heilige Geest en ons laten onderrichten alle Bijbelse waarheid, om de liefde van God de Vader door Zijn Zoon Jezus Christus te ontdekken, erkennen, beleven en door te geven, levende in de verwachting van Jezus wederkomst. De Heer vraagt van ons een geheiligd leven, waarin meer en meer zichtbaar wordt dat wij de oude mens afleggen en wandelen in het nieuwe leven. Gods Woord uit Efeziërs 4:12-13 ligt hieraan ten grondslag: Om de heiligen toe te rusten voor het werk in Zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

Hieruit vloeit voort Lange termijn doel: Onderricht naar Bijbelse waarheid als toerusting voor de opbouw van het lichaam van Christus, om een beeld te zijn van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus voor allen. (Blijvend)

D. Beleidsplan

E. Beloningsbeleid

Onze voorganger is een ZZP en stuurt zijn facturen naar het kerkgenootschap die door het kerkgenootschap worden uitbetaald.

Overige oudsten en ambtsdragers worden niet bezoldigd.

F. Verslag activiteiten

G. Voorgenomen begrotingen

Begroting 2022  
   
  Begroot 2022
    
Inkomsten  
   
Speciale giften 1.500,00
Rente 0,00
Collecte adoptiekind 360,00
Vaste bijdrage 27.500,00
Collectes 4.000,00
Bijdrage gemeente dag 190,00
Totaal inkomsten 33.550,00
   
Uitgaven  
   
Vaste lasten  
Huur gebouw 6000,00
Sprekersvergoeding 1.550,00
Huishoudelijke onkosten 100,00
Honorarium kerkelijk werker 18000,00
Onkosten vergoeding Kerkelijk werker 450,00
Lidmaatschap ABC 600,00
Onkostenvergoeding bestuur 100,00
Totaal Vaste lasten 26.800,00
   
Plaatselijke activiteiten  
Kindergroep <12 300,00
Tienergroep >12 300,00
Attenties 300,00
Evangelisatie 200,00
Gemeentekringen 100,00
Gemeentedag 500,00
Alpha cursus 0,00
Totaal Plaatselijke activiteiten 1.700,00
   
Donaties  
Woord en Daad adoptiekind 360,00
Zending 3.000,00
Zendings Gift 250,00
Diakonie 150,00
Giften 200,00
Totaal Donaties 3.960,00
   
Diversen  
Audio presentatie apparatuur/muziek 400,00
Kantoorkosten 250,00
Assurantiën 600,00
Diverse/onvoorzien/PR 200,00
Totaal diversen 1.450,00
   
Totaal uitgaven 33.910,00
   
  -360,00

H. Verkorte staat baten & lasten

Baten en lasten 2021
Ontvangsten
Speciale giften 2107,27
Rente 2,08
Collecte adoptiekind 0,00
Vaste bijdrage 31152,97
Collectes 5235,70
Bijdrage gemeentedag 0,00
Totaal ontvangsten 38.498,02
Uitgaven
Huur gebouw 5966,50
Sprekersvergoeding 1536,78
Huishoudelijke onkosten 0,00
Honorarium kerkelijk werker 18.000,00
Onkosten vergoeding kerkelijk werker 485,52
Lidmaatschap ABC 594,00
Kindergroep <12 181,08
Tienergroep >12 78,00
Attenties 407,02
Evangelisatie 0,00
Gemeentedag 0,00
Woord en Daad adoptiekind 360,00
Zending 2905,00
Zendings Gift 300,00
Diakonie 0,00
Giften 160,00
Audio presentatie apparatuur / muziek 915,85
Kantoorkosten 213,20
Assurantiën 594,05
Diverse/onvoorzien/PR 175,45
Totaal uitgaven 32.872,75
Saldo toename 5.625,27

I Balans per 1 januari 2022

Activa 2022 Passiva
vaste activa
gebouwen €0 eigen vermogen €36.074
inventaris €6.356 bestemmingsreserveringen €2.100
afschrijving inventaris €2.100
vlottende activa
reservering Rabo €29.480
kas, bank (liquide middelen) €239
totaal activa €38.174 totaal passiva €38.174
logo2

EBG Valkenswaard

Julianastraat 12 
5554JC Valkenswaard

Postadres

Kempischebaan 168
5552KE Valkenswaard

Evangelische Baptisten Gemeente Valkenswaard. Website gemaakt met WordPress door Marjan van den Dungen