Steun ons / ANBI

Vrijwillige bijdragen, Giften en ANBI status

Vaste vrijwillige bijdragen en giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL76RABO3631430949 t.n.v. EBG Valkenswaard. Voor de belastingdienst is voorwaarde voor giftenaftrek dat een gift wordt gedaan aan een instelling die deze zgn. ANBI-beschikking heeft. EBG Valkenswaard valt onder de landelijke alliantie van ABC gemeenten. Deze hebben een ANBI groepsbeschikking ontvangen voor het landelijk kerkgenootschap en alle daartoe behorende onderdelen. Alle aangesloten ABC gemeenten staan vermeld op www.abcgemeenten.nl. De ANBI-groepsbeschikking voor de ABC gemeenten kunt u vinden in het ANBI-zoekregister van de belastingsdienst, wanneer u het woord groepsbeschikking intypt. Voor meer informatie kunt u zich ook wenden tot de penningmeester van de gemeente.

A. Algemene gegevens

Statutaire Naam: Stichting Financieel Beheer Evangelische Baptisten Gemeente Valkenswaard
Verkorte Naam: EBG Valkenswaard
RSIN Nummer: 8191146249
KvK nummer: 17221752
Websiteadres: www.ebgvalkenswaard.nl
Postadres: Swaenstraat 12, 5553 EJ Valkenswaard
Telefoon: 040 204 27 49

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit een penningmeester, voorzitter en secretaresse.

C. Doelstelling en visie

Visie/missie EBG Valkenswaard Wij willen ons laten leiden door de Heilige Geest en ons laten onderrichten alle Bijbelse waarheid, om de liefde van God de Vader door Zijn Zoon Jezus Christus te ontdekken, erkennen, beleven en door te geven, levende in de verwachting van Jezus wederkomst. De Heer vraagt van ons een geheiligd leven, waarin meer en meer zichtbaar wordt dat wij de oude mens afleggen en wandelen in het nieuwe leven. Gods Woord uit Efeziërs 4:12-13 ligt hieraan ten grondslag: Om de heiligen toe te rusten voor het werk in Zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

Hieruit vloeit voort Lange termijn doel: Onderricht naar Bijbelse waarheid als toerusting voor de opbouw van het lichaam van Christus, om een beeld te zijn van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus voor allen. (Blijvend)

D. Beleidsplan

E. Beloningsbeleid

De bestuurders worden niet bezoldigd.

Onze voorganger is een ZZP en stuurt zijn facturen naar de stichting die door de stichting worden uitbetaald.

F. Verslag activiteiten

G. Voorgenomen begrotingen

Begroting 2021  
   
  Begroot 2021
    
Inkomsten  
   
Speciale giften 1300,00
Rente 0,00
Collecte adoptiekind 360,00
Vaste bijdrage 28200,00
Collectes 4000,00
Bijdrage gemeente dag 180,00
Bijdrage Bijbelse feesten 0,00
Totaal inkomsten 34040,00
   
Uitgaven  
   
Vaste lasten  
Huur gebouw 6000,00
Sprekersvergoeding 1250,00
Huishoudelijke onkosten 100,00
Honorarium kerkelijk werker 18000,00
Onkosten vergoeding Kerkelijk werker 450,00
Lidmaatschap ABC 600,00
Onkostenvergoeding bestuur 100,00
Totaal Vaste lasten 26500,00
   
Plaatselijke activiteiten  
Kindergroep <12 300,00
Tienergroep >12 300,00
Attenties 150,00
Evangelisatie 200,00
Gemeentekringen 100,00
Gemeentedag 500,00
Alpha cursus 0,00
Totaal Plaatselijke activiteiten 1550,00
   
Donaties  
Woord en Daad adoptiekind 360,00
Zending 2700,00
Zendings Gift 250,00
Diakonie 150,00
Giften 200,00
Totaal Donaties 3660,00
   
Diversen  
Audio presentatie apparatuur/muziek 400,00
Kantoorkosten 180,00
Cursus bijbelse feesten 0,00
Assurantiën 800,00
Diverse/onvoorzien/PR 200,00
Totaal diversen 1580,00
   
Totaal uitgaven 33290,00
   
  750,00

H. Verkorte staat baten & lasten

Baten en lasten 2020
Ontvangsten
Speciale giften 2306,50
Rente 1,85
Collecte adoptiekind 13,05
Vaste bijdrage 26965,03
Collectes 3986,56
Bijdrage gemeentedag 0,00
Bijdrage bijbelse feesten 682,5
Totaal ontvangsten 33955,49
Uitgaven
Huur gebouw 2700
Sprekersvergoeding 813,13
Huishoudelijke onkosten 38,3
Honorarium kerkelijk werker 17.400,00
Onkosten vergoeding kerkelijk werker 428,65
Lidmaatschap ABC 273,00
Kindergroep <12 198,90
Tienergroep >12 39,98
Attenties 165,90
Evangelisatie 0,00
Gemeentedag 0,00
Woord en Daad adoptiekind 360,00
Zending 2700,00
Zendings Gift 250,00
Diakonie 0,00
Giften 1600,00
Audio presentatie apparatuur / muziek 143,65
Kantoorkosten 173,89
Cursus Bijbelse feesten 850,00
Assurantiën 521,30
Diverse/onvoorzien/PR 153,03
Totaal uitgaven 28.809,73
Saldo toename 5.145,76

I Balans per 1 januari 2021

Activa 2021 Passiva
vaste activa
gebouwen €0 eigen vermogen €30.468
inventaris €6.356 bestemmingsreserveringen €1.400
afschrijving inventaris €1.400
vlottende activa
reservering Rabo €23.650
kas, bank (liquide middelen) €462
totaal activa €31.868 totaal passiva €31.868
WBTR

Wij zijn momenteel in de overgangsfase van stichting naar kerkgenootschap en nemen de WBTR hierbij in overweging

logo2

EBG Valkenswaard

Julianastraat 12 
5554JC Valkenswaard

Postadres

Kempischebaan 168
5552KE Valkenswaard

Evangelische Baptisten Gemeente Valkenswaard. Website gemaakt met WordPress door Marjan van den Dungen