Steun ons / ANBI

Vrijwillige bijdragen, Giften en ANBI status

Vaste vrijwillige bijdragen en giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL76RABO3631430949 t.n.v. EBG Valkenswaard. Voor de belastingdienst is voorwaarde voor giftenaftrek dat een gift wordt gedaan aan een instelling die deze zgn. ANBI-beschikking heeft. EBG Valkenswaard valt onder de landelijke alliantie van ABC gemeenten. Deze hebben een ANBI groepsbeschikking ontvangen voor het landelijk kerkgenootschap en alle daartoe behorende onderdelen. Alle aangesloten ABC gemeenten staan vermeld op www.abcgemeenten.nl. De ANBI-groepsbeschikking voor de ABC gemeenten kunt u vinden in het ANBI-zoekregister van de belastingsdienst, wanneer u het woord groepsbeschikking intypt. Voor meer informatie kunt u zich ook wenden tot de penningmeester van de gemeente.

A. Algemene gegevens

Statutaire Naam: Evangelische Baptisten Gemeente Valkenswaard
Verkorte Naam: EBG Valkenswaard
RSIN Nummer: 8191146249
KvK nummer: 17221752
Websiteadres: www.ebgvalkenswaard.nl
Postadres: Kempischebaan 168, 5552KE Valkenswaard
Telefoon: -

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit drie oudsten, bijgestaan door een penningmeester, secretaresse en andere taakgroepleiders.

C. Doelstelling en visie

Visie/missie EBG Valkenswaard Wij willen ons laten leiden door de Heilige Geest en ons laten onderrichten alle Bijbelse waarheid, om de liefde van God de Vader door Zijn Zoon Jezus Christus te ontdekken, erkennen, beleven en door te geven, levende in de verwachting van Jezus wederkomst. De Heer vraagt van ons een geheiligd leven, waarin meer en meer zichtbaar wordt dat wij de oude mens afleggen en wandelen in het nieuwe leven. Gods Woord uit Efeziërs 4:12-13 ligt hieraan ten grondslag: Om de heiligen toe te rusten voor het werk in Zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

Hieruit vloeit voort Lange termijn doel: Onderricht naar Bijbelse waarheid als toerusting voor de opbouw van het lichaam van Christus, om een beeld te zijn van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus voor allen. (Blijvend)

D. Beleidsplan

E. Beloningsbeleid

Onze voorganger is een ZZP en stuurt zijn facturen naar het kerkgenootschap die door het kerkgenootschap worden uitbetaald.

Overige oudsten en ambtsdragers worden niet bezoldigd.

F. Verslag activiteiten

G. Voorgenomen begrotingen

H. Verkorte staat baten & lasten

Resultatenrekening over periode 01-01-2022 - 31-12-2022 :

Rekening Resultaat
4000: Kosten
4050: Vaste Lasten € 0.00 
4051: Huur gebouw € 5,000.00
4052: Sprekersvergoeding € 1,749.66
4053: Huishoudelijke onkosten € 45.65
4060: Kerkelijke Werker € 0.00
4061: Honorarium kerkelijke werker € 20,400.00
4062: Onkosten kerklijke werker € 437.45
4070: Lidmaatschap ABC € 588.00
4080: Onkostenvegoeding bestuur € 0.00
4100: Kosten: Diversen € 0.00
4110: Audio presentatie apparatuur/muziek € 560.27
4120: Kantoorkosten € 0.00
4125: Bankkosten € 198.80
4130: Software kosten € 192.21
4140: Assurantien € 464.61
4150: Diversen/onvoorzien/PR € 25.00
4200: Incidentele Winsten/Verliezen € 0.00
4400: Plaatselijke activiteiten € 0.00
4410: Kindergroep < 12 € 0.00
4420: Tienergroep > 12 € 150.00
4430: Attenties € 305.65
4440: Evangelisatie € 0.00
4450: Gemeentekringen € 0.00
4460: Gemeentedag € 0.00
4470: Alpha cursus € 0.00
4600: Donaties € 0.00
4610: Woord en Daad adoptiekind € 360.00
4620: Zending € 3,096.20
4630: Zendings Gift € 0.00
4640: Diakonie € 389.10
4650: Giften € 361.54
4700: Afschrijving € 500.00
Totaal Uitgaven € 34,824.14 
8000: Opbrengsten
8050: Giften € 0.00
8051: Vaste bijdrage € 31,381.00
8052: Speciale Giften € 702.50
8053: Giften voor Diakonie € 2,100.00
8100: Collectes € 0.00
8110: Collecte weekelijks € 6,600.63
8120: Collecte adoptiekind € 0.00
8130: Speciale Collecte € 179.04
8200: Rente € 2.44
8250: Bijdrage gemeente dag € 0.00
Totaal Opbrengsten € 40,965.61 
Saldo toename € 6,141.47 

I Balans per 1 januari 2023

logo2

EBG Valkenswaard

Julianastraat 12 
5554JC Valkenswaard

Postadres

Vogelkersstraat 24
5552GK Valkenswaard

Evangelische Baptisten Gemeente Valkenswaard. Website gemaakt met WordPress door Marjan